We Have More Than 40 Years of Experience.
 • 24-hour service
 • Zhengzhou, China
Blog
 1. Home >
 2. Blog Detail

Mô hình nuôi tôm công nghiệp

Apr 20, 2021

Jan 07, 2022 C c loại m h nh nu i t m c ng nghiệp mới cho m a vụ bội thu Hiện nay, ng nh nu i t m thẻ ch n trắng, t m s đang ph t triển mạnh mẽ tại Việt Nam đặc biệt l ở khu vực Đồng bằng s ng Cửu Long. Nắm được c c đặc điểm

Get Price

Popular products

 • Mô hình nuôi tôm công nghiệp giúp nâng cao hiệu suất
  Mô hình nuôi tôm công nghiệp giúp nâng cao hiệu suất

  M h nh nu i t m hiệu quả. Qu tr nh nu i v thu hoạch qua 2 đợt nu i, mỗi đợt nu i từ 115 – 120 ng y; tỷ lệ t m sống đạt 90 – 95%, năng suất 4 đến 5 tấn/bể; trọng lượng b nh qu n t m thu hoạch 26,5 – 28 con/kg; lợi nhuận đạt 500 triệu đồng/đợt nu i

 • Ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm công nghiệp
  Ứng dụng công nghệ trong nuôi tôm công nghiệp

  Dec 31, 2021 Trong c c m h nh nu i t m c ng nghệ cao ho n chỉnh, cần d ng phần mềm được c i đặt tr n điện thoại, điều khiển bằng wifi hoặc bluetooth để quản l trại nu i, t nh nhanh số lượng thức ăn, thời gian bật tắt m y cho ăn, thời gian bật tắt quạt hay hệ thống chạy oxy

 • Hiệu quả kinh tế từ các mô hình nuôi tôm công nghiệp
  Hiệu quả kinh tế từ các mô hình nuôi tôm công nghiệp

  Apr 13, 2021 Từ đ , t m nu i mau lớn, kiểm so t được dịch bệnh, sản phẩm đảm bảo an to n thực phẩm. M h nh n y sử dụng thức ăn c ng nghiệp v chế phẩm sinh học để bổ sung v o thức ăn, quản l m i trường ao nu i. T m nu i ở đ y khoảng 2,5

 • Quy trình nuôi tôm công nghiệp hiệu quả - Nuoitrong123
  Quy trình nuôi tôm công nghiệp hiệu quả - Nuoitrong123

  Aug 05, 2015 Trước t nh h nh m i trường biến động, nhiều n ng d n đ c nhiều c ch l m s ng tạo trong nu i t m c ng nghiệp v p dụng th nh c ng. Trong đ phải kể đến ng Diệp Văn Vũ, ở ấp Nh Cũ, x Qu ch Phẩm Bắc. Với diện t ch

 • Mô hình khởi nghiệp nuôi tôm sú - Hoá Chất Ba Miền
  Mô hình khởi nghiệp nuôi tôm sú - Hoá Chất Ba Miền

  Jul 16, 2021 5 . X y dựng m h nh khởi nghiệp nu i t m s : Tổ chức v kế hoạch x y dựng dự n khởi nghiệp nu i t m: Diện t ch đất được qui hoạch v bố tr ph hợp với qui tr nh c ng nghệ nu i c ng nghiệp, đảm bảo c c y u cầu về m i trường, an to n lao động, v tiết kiệm

 • Hiệu quả mô hình nuôi tôm càng VietGap trong ruộng lúa ở
  Hiệu quả mô hình nuôi tôm càng VietGap trong ruộng lúa ở

  1 day ago M h nh nu i t m c ng xanh trong ruộng l a được thực hiện tại x Kh nh Thuận, huyện U Minh 2 năm nay. Đ y l vụ m a thứ 2 Sở Khoa học - C ng nghệ tỉnh C Mau phối hợp Trung t m giống n ng nghiệp v Ph ng N ng nghiệp - Ph t triển n ng th n huyện U Minh triển khai m h nh nu i t m c ng xanh to n đực xen canh trong

 • Thời của nuôi tôm công nghệ cao
  Thời của nuôi tôm công nghệ cao

  Oct 07, 2020 Trong c c m h nh nu i t m ti n tiến, m h nh nu i t m l t bạt đ y cho tỷ lệ th nh c ng tr n 90%. Trong 3 năm qua, m h nh nu i t m l t bạt đ y ở S c Trăng chiếm khoảng 30% tổng diện t ch. Nhờ tăng năng suất, sản lượng t m thu hoạch n ng l n gấp 2-3 lần

 • Nuôi tôm thâm canh mật độ cao cho lãi 400 triệu đồng/ha/vụ
  Nuôi tôm thâm canh mật độ cao cho lãi 400 triệu đồng/ha/vụ

  1 day ago Qua khảo s t đ nh gi của ng nh n ng nghiệp tỉnh Tr Vinh, năm 2021, nhiều hộ n ng d n ở c c huyện ven biển như Cầu Ngang, Duy n Hải, thị x Duy n Hải mạnh dạn chuyển đổi nu i t m s , t m thẻ ch n trắng b n th m canh, th m canh trong ao đất sang m h nh nu i th m canh ứng dụng c ng nghệ cao trong ao nổi, ao đất

 • MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - Aitech
  MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - Aitech

  Feb 10, 2020 M h nh Nu i b theo chất lượng 5 sao. M h nh n ng nghiệp c ng nghệ cao n y y u cầu một quy tr nh chăm s c đ n b tổng thể từ kh u chăm s c cho đến khi ra th nh phẩm cuối c ng. Mỗi ch b sẽ được đeo một chiếc v ng theo d i c m số ri ng để đ nh gi t nh h nh sức

 • Ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao - Mô hình đưa Hòa Bình
  Ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao - Mô hình đưa Hòa Bình

  Dec 15, 2021 M h nh nu i t m c ng nghệ cao đ đưa H a B nh (Bạc Li u) ph t triển ổn định. To n huyện c hơn 990ha diện t ch nu i t m, năng suất ổn định, g p phần x y dựng Bạc Li u trở th nh “thủ phủ t m” của cả nước. Ứng dụng m h nh n y đ gi p n ng cao thu nhập người d n, nhiều ng i nh khang trang mọc l n l m

 • Hiệu quả từ các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao
  Hiệu quả từ các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

  Aug 19, 2020 C c m h nh t m c ng nghệ cao. To n tỉnh hiện c gần 120.000ha diện t ch thả nu i t m, trong đ nu i t m si u th m canh, th m canh v b n th m canh gần 7.500ha; nu i t m quảng canh cải tiến kết hợp 110.950ha

 • Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà lưới
  Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà lưới

  Apr 12, 2021 Nu i t m thẻ ch n trắng c ng nghệ cao trong nh lưới: Hướng đi mới hiệu quả. 09:07 12/04/2021. 2624. Nhằm ph t triển nghề nu i trồng thủy sản theo hướng bền vững, Trung t m Giống thủy sản Quảng B nh (Sở N ng nghiệp

 • Mô hình sinh kế bền vững cho người nuôi tôm ở Bạc Liêu
  Mô hình sinh kế bền vững cho người nuôi tôm ở Bạc Liêu

  Dec 13, 2021 Nhiều m h nh nu i t m đ p dụng c c biện ph p canh t c tốt, quản l m i trường th ch ứng với BĐKH. Qua đ n ng cao hiệu quả kinh tế đối với m h nh nu i t m th m canh. Lợi thế v tiềm năng ph t triển đ mở ra cơ hội cho nghề nu i t m tại Bạc Li u

 • Mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay
  Mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay

  Feb 09, 2020 M h nh nu i t m c ng nghệ cao trong nh k nh l m h nh nu i t m c ng nghiệp phổ biến hiện nay. Đ y l một trong những m h nh nu i t m c ng nghiệp c vốn đầu tư rất lớn nhưng lại đem đến th nh c ng cao, kiểm so t dịch bệnh tốt, hạn chế nhiễm m i trường so với

 • Xã Thanh Thủy phát triển vùng nuôi tôm theo hướng công
  Xã Thanh Thủy phát triển vùng nuôi tôm theo hướng công

  Jan 06, 2022 M h nh nu i t m c ng nghiệp c ng nghệ cao tại x Thanh Thủy cho hiệu quả kinh tế cao. Điển h nh l hộ gia đ nh anh Trần Văn Đồng, x Thanh Thủy. Gắn b với nghề nu i t m hơn chục năm, trải qua kh ng t kh khăn song

 • Mô hình nuôi tôm công nghệ cao thu lãi lớn
  Mô hình nuôi tôm công nghệ cao thu lãi lớn

  Những năm gần đ y, m h nh nu i t m ứng dụng c ng nghệ cao CPF-Combine Program bao gồm: CPF-Green House, CPF-Turbo Program v chương tr nh 3C được n ng d n c c huyện Nh B , Cần Giờ ra sức nh n rộng. Đ y l m h nh cho tỷ lệ nu i t m th nh c ng hơn 90% cũng như hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần nu i t m ao đất

 • nuôi tôm: Sóc Trăng mùa tôm nước lợ vượt kế hoạch
  nuôi tôm: Sóc Trăng mùa tôm nước lợ vượt kế hoạch

  2 days ago M h nh nu i t m c ng nghệ cao vẫn c l i trong m a dịch VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đầu ra c c mặt h ng n ng sản ở v ng ĐBSCL gặp kh khăn, nhiều n ng d n bị thua lỗ. Trong khi đ m h nh nu i t m c ng nghệ cao vẫn c l i

 • Tập đoàn BIM Việt Nam - BIM Group
  Tập đoàn BIM Việt Nam - BIM Group

  M h nh nu i trồng v sản xuất t m của BIM Group hiện trở th nh quy chuẩn cho ng nh c ng nghiệp thủy sản Việt Nam. 2 c p V ng “Chất lượng v ng Thủy sản Việt Nam” do hội nghề c Việt Nam v Bộ N ng nghiệp v Ph t triển N ng th n Việt Nam trao tặng. a

 • Nhân rộng các mô hình nông nghiệp mới - Báo Đồng Khởi
  Nhân rộng các mô hình nông nghiệp mới - Báo Đồng Khởi

  Dec 22, 2021 Ngo i c c m h nh nu i t m với quy m lớn, gần đ y, C ng ty cổ phần CP Việt Nam thực hiện m h nh mới CPF - Combine Mini d nh cho hộ chăn nu i nhỏ lẻ. Hiện nay, c ng ty đang đầu tư thực hiện hơn 40 m h nh tại 3 huyện: Ba Tri, B nh Đại, Thạnh Ph

 • Nông nghiệp Cà Mau - Trang chủ
  Nông nghiệp Cà Mau - Trang chủ

  Jul 28, 2021 Nhiều n ng d n ở huyện Đầm Dơi, tỉnh C Mau khẳng định m h nh nu i s huyết xen canh tr n đất nu i t m, cua gi p họ tho t ngh o, vươn l n l m gi u. Huyện U Minh: T ch cực nh n rộng m h nh nu i t m 2 giai đoạn năm 2019

 • Hiệu quả từ mô hình lúa-tôm thích ứng biến đổi khí hậu
  Hiệu quả từ mô hình lúa-tôm thích ứng biến đổi khí hậu

  Jan 04, 2022 ng Triệu cho rằng: “M h nh n y kh ng lợi nhuận cao so với nu i t m c ng nghiệp nhưng được c i l bền vững, kh ng bao giờ bị lỗ. Giữa con t m v c y l a hỗ trợ nhau c ng ph t triển n n cả hai sản phẩm đều sạch, b n được gi cao hơn

 • Hướng dẫn thiết kế ao nuôi tôm công nghiệp đúng chuẩn từ
  Hướng dẫn thiết kế ao nuôi tôm công nghiệp đúng chuẩn từ

  Sep 06, 2020 M h nh ao nu i t m c ng nghiệp 02 ao ương: 100m 2, 04 ao nu i: 900m 2. 4. Quy tr nh xử l nước. Đầu ti n nước được lấy từ s ng l c triều cường cao nhất đưa v o ao lắng th qua lưới lọc để cho ph sa lắng tự nhi n

 • Mô hình CPF-Combine nuôi tôm 3 giai đoạn – Tạp chí Thủy
  Mô hình CPF-Combine nuôi tôm 3 giai đoạn – Tạp chí Thủy

  Jul 06, 2020 M h nh nu i t m CPF-Combine 3 giai đoạn c ng với t m giống CPF Turbo thế hệ mới G19 v thức ăn t m C.P c ng nghệ mới sẽ l sự kết hợp l tưởng để nu i t m được nhanh lớn, năng suất cao, k ch cỡ lớn 15 – 20 con/kg trong thời gian ngắn nhất, tiết kiệm chi ph v tăng lợi nhuận cho người đầu tư

 • Hiệu quả mô hình nuôi tôm càng VietGap trong
  Hiệu quả mô hình nuôi tôm càng VietGap trong

  Jan 10, 2022 “N i chung m h nh nu i t m c ng xanh to n đực của Sở Khoa học – C ng nghệ đầu tư, b con ở đ y l m rất hiệu quả. Mỗi hộ thu được khoảng 400kg, từ đ , b con rất vui trong dịp Tết sắp đến. M h nh n y l m 2 năm rồi, đến nay l giai đoạn cuối

 • Nuôi tôm công nghệ cao theo chuỗi: Dự án chấn động ngành
  Nuôi tôm công nghệ cao theo chuỗi: Dự án chấn động ngành

  Jul 06, 2020 Sau sự kiện Khu N ng nghiệp ứng dụng c ng nghệ cao ph t triển t m Bạc Li u với diện t ch 418,91ha c tổng mức đầu tư hơn 3.217 tỷ đồng được khởi c ng x y dựng hồi đầu năm 2018; giờ đến tin Tập đo n Minh Ph ti n phong, quyết t m

 • Top 10 mô hình chăn nuôi "hái ra tiền" tại Việt Nam - Báo
  Top 10 mô hình chăn nuôi "hái ra tiền" tại Việt Nam - Báo

  Jun 18, 2019 Chăn nu i chiếm tỉ trọng lớn v đ ng vai tr quan trọng trong nền n ng nghiệp Việt Nam. C ng với sự ph t triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, sự cải tiến trong canh t c v nu i trồng hiện nay ở nước ta xuất hiện những m h nh chăn nu i độc đ o mang đến lợi nhuận cao cho người n ng d n để từng bước

Latest New